mapa | kontakt | početna |

Način obračuna

 

Periodične promene

Finansijske informacije na portalu Moj novac sakupljene su iz javnih izvora tj. sa stranica web prezentacija investicionih fondova i berzi.

Pri računanju promena korisi se sledeća formula:

  • Promena = (А-B)/Bx100 (dobijeni rezultat je u procentima)

 

gde je:

  • A vrednost na kraju posmatranog perioda

    ukoliko se posmatra prinos u periodu od mesec dana u odnosu na 16. septembar ovo bi bila vrednost za 16. septembar

  • B vrednost na početku posmatranog perioda
    ukoliko se posmatra prinos u periodu od mesec dana u odnosu na 16. septembar ovo bi bila vrednost za 16. avgust; ukoliko ne postoji vrednost za 16. avgust koristi se prva postojeća predhodna vrednost

Godišnje i kvartalne promene

Godišnje i kvartalne promene se računaju na isti način kao i periodične.

Godišnja promena se računa kao promena izmedju vrednosti poslednjeg radnog dana u posmatranoj godini  za koji postoje podaci i poslednjeg radnog dana za koji postoje podaci u godini koja joj predhodi. Ukoliko ne postoje posmatrani podaci (na primer: promena vrednosti investicione vrednosti fonda u slučaju da je fond počeo sa radom u toku iste godine) period se skraćuje, a poder podatka se ispisuje obaveštenje na koji period se odnosi.

Kvartalne promene se računaju na isti način, uz posmatranje 4 tromesečna perioda počevši od 1. januara svake godine.

Normalizovane vrednosti

Normalizovane vrednosti se koriste na graficima zbog lakšeg poredjenja vrednosti investicionih jedinica fondova i indeksa berzi.

Sve vrednosti na normalizovanom grafiku se pretvaraju u procente u odnosu na referentni datum čija vrednost je označena u gornjem levom uglu grafika.