mapa | kontakt | početna |

Generali Index

Penzioni fondovi | Dobrovoljni penzijski fond

Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom GENERALI Beograd | Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom GENERALI Beograd web


Pon, 22/07/2024

1939.27

Promena

+0.02

Adresa
Vladimira Popovica 8 11070 Novi Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 20 11 764
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan +0.02
1 nedelja +0.04
1 mesec +0.33
3 meseca +2.90
6 meseci +0.24
1 godina +0.09
od osnivanja +93.93
-2024 +0.85
2024 Q3 +0.26
2024 Q2 +1.91
2024 Q1 -1.29
+2023 +2.15
+2022 -4.99
+2021 +1.68
+2020 +1.84
+2019 +8.34
+2018 +4.46
+2017 -0.92
+2016 +7.20
+2015 +8.00
+2014 +9.26
+2013 +4.90
+2012 +13.01
+2011 +4.18
+2010 +8.61
+2009 +13.34
+2008 -10.51
+2007 -0.85

Osnovni podaci

Tip Penzioni fondovi
Vrsta Dobrovoljni penzijski fond
Početak rada Uto, 11/12/2007
Starost fonda 6069 dana
Naknade
Min. ulog 1000.00
Ulazna 2.8%
Izlazna 0.0%
Upravljačka do 2%

Investiciona politika

Imovina fonda ulaže se da bi se obezbedila dugoročna sigurnost za članove fonda i ostvarili optimalni prinosi u skladu sa preuzetim rizikom ulaganjem u evro denominovanu aktivu, tj. aktivu indeksiranu u evrima, u skladu sa sledećim načelima:

  1. načelo sigurnosti imovine fonda (portfolio fonda sadrži hartije od vrednosti izdavalaca sa visokim kreditnim rejtingom);
  2. načelo diversifikacije portfolija (portfolio fonda sadrži hartije od vrednosti koje se razlikuju prema vrsti i izdavaocima, i prema drugim obeležjima);
  3. načelo održavanja odgovarajuće likvidnosti (portfolio fonda sadrži hartije od vrednosti koje se mogu brzo i efikasno kupiti i prodati po relativno ujednačenoj i stabilnoj ceni).

Investicioni cilj

Investicioni cilj fonda je adekvatno upravljanje sredstvima na način koji obezbeđuje njegovim članovima dugoročnu sigurnost, zaštitu od mogućeg slabljenja dinara i optimalni rast u odnosu na preuzeti rizik. Kod ulaganja se prvenstveno vodi računa o sigurnosti imovine fonda, a potom o profitabilnosti ulaganja. Investicione odluke donose se na osnovu fundamentalnih odluka kao i analiza rizika pojedinačnih instrumenata i celokupnog portfelja. Investicione odluke donose se na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih analiza tržišta kapitala, saglasno načelima ulaganja imovine dobrovoljnog penzijskog fonda kroz godišnje strategije investiranja.

Portfolio menadžer

Darko Marković, portfolio menadžer

Karijeru u finansijskom sektoru je započeo u avgustu 2011. godine u kompanijama Delta Generali Osiguranje i Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Delta Generali. Bio je zadužen za praćenje finansijskih rizika, razvoj modela za upravljanje i merenje tržišnih rizika (Vrednost pod rizikom), izračunavanje i simuliranje različitih scenario analiza i stresnih scenarija na portfolijima, benčmarking, vrednovanje hartija od vrednosti i sprovođenje drugih analiza finansijskih tržišta za investiranje i procenu finansijskih rizika.

Od februara 2013. godine je zadužen i za identifikaciju, razvoj modela VaR i merenje negativnih efekata finansijskih rizika i u kompaniji Delta Generali Reosiguranje.U periodu 2010 – 2011 godine bio je angažovan na izvođenju vežbi u toku letnjeg semestra na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na predmetima Ekonomika preduzeća i Međunarodna ekonomija. Na predmetu Međunarodna ekonomija bio je angažovan i u toku letnjeg semestra 2012. godine.Od septembra 2014. godine je na poziciji portfolio menadžera.

Poseduje licencu portfolio menadžera koju je izdala Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije, a takođe je kandidat za drugi nivo u CFA programu u organizaciji CFAI i drugi nivo u FRM programu u organizaciji GARP.Rodjen je 1985. godine u Požarevcu, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na kome je upisao i master studije u okviru međunarodnog mastera iz kvantitativnih finansija (IMQF). Kao autor/koautor objavio je i nekoliko stručnih tekstova iz ekonomije u domaćim publikacijama.