mapa | kontakt | početna |

Raiffeisen EURO CASH

Investicioni fondovi | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine

Raiffeisen Invest a.d., Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | Raiffeisen Invest a.d., Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Pon, 22/07/2024

1224.84

Promena

+0.04

Adresa
Đorđa Stanojevića 16
11070 Novi Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 3202 100
Fax: +381 11 220 7770
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan +0.04
1 nedelja +0.09
1 mesec +0.26
3 meseca +0.71
6 meseci +1.45
1 godina +3.20
od osnivanja +22.48
-2024 +1.68
2024 Q3 +0.21
2024 Q2 +0.72
2024 Q1 +0.74
+2023 +2.93
+2022 +0.52
+2021 +0.40
+2020 +0.53
+2019 -0.02
+2018 +0.50
+2017 -3.60
+2016 +2.41
+2015 +2.07
+2014 +7.53
+2013 +3.46
+2012 +1.79

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Čet, 25/10/2012
Starost fonda 4290 dana
Naknade
Min. ulog  
Ulazna
Izlazna
Upravljačka

Investicioni cilj

U skladu sa konzervativnom strategijom investiranja, osnovni cilj otvorenog investicionog fonda Raiffeisen EURO CASH je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, omogući ostvarivanje stabilnog prinosa za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Imovina fonda će se, u skladu sa zakonskim ograničenjima, u najvećoj meri ulagati u

kratkoročne hartije od vrednosti, kratkoročne novčane depozite banaka i druge instrumente tržišta novca denominirane u EUR.

Investiciona politika

Imovina otvorenog investicionog fonda Raiffeisen EURO CASH će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

  • do 100% u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici Srbiji i bankama sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a,
  • do 100% u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji, drugo pravno lice uz garanciju Republike Srbije i Narodna banka Srbije,
  • do 60% u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu,
  • do 25% u dugoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji i drugo pravno lice uz garanciju Republike Srbije,
  • do 25% u dugoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu,
  • do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU, odnosno OECD-a, odnosno susedne države, i lokalne samouprave tih država, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama,
  • do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama, do 20% u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje.

Dokumenta