mapa | kontakt | početna |

Raiffeisen CASH

Investicioni fondovi | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine

Raiffeisen Invest a.d., Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | Raiffeisen Invest a.d., Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Čet, 15/04/2021

2072.66

Promena

+0.00

Adresa
Đorđa Stanojevića 16
11070 Novi Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 3202 100
Fax: +381 11 220 7770
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan +0.00
1 nedelja +0.05
1 mesec +0.12
3 meseca +0.29
6 meseci +0.68
1 godina +1.20
od osnivanja +107.27
-2021 +0.40
2021 Q2 +0.09
2021 Q1 +0.31
+2020 +1.31
+2019 +3.14
+2018 +2.68
+2017 +3.14
+2016 +4.04
+2015 +6.85
+2014 +8.68
+2013 +11.50
+2012 +11.95
+2011 +13.80
+2010 +8.70

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Čet, 04/03/2010
Starost fonda 4061 dana
Naknade
Min. ulog  
Ulazna 0
Izlazna 0
Upravljačka 1%

Investicioni cilj

Cilj Fonda je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, kroz ulaganje imovine Fonda za svoje članove obezbedi ostvarivanje stabilnog ali kontinuiranog prinosa, zaštiti ulaganje od tržišnih oscilacija, uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.

Investiciona politika

Imovina otvorenog investicionog fonda Raiffeisen CASH će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

  • do 100% u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici Srbiji i bankama sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a,
  • do 100% u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici Srbiji, drugo pravno lice uz garanciju Republike Srbije i Narodna banka Srbije,
  • do 60% u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu,
  • do 25% u dugoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici Srbiji i drugo pravno lice uz garanciju Republike Srbije,
  • do 25% u dugoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu,
  • do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU, odnosno OECD-a, odnosno susedne države, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama,
  • do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama,
  • do 20% u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje.

Portfolio menadžer

Mr Jovana Kršikapa - Rašajski, je rođena 29.11.1979. godine u Beogradu. Diplomirala je 2002. godine na Georgia State University, smer finansije. Marta 2005. godine stiče zvanje magistra ekonomskih nauka na DePaul University u Čikagu, oblast finansije. Poslovnu karijeru započinje praksama u priznatim investicionim kućama Merrill Lynch i Morgan Stanley. Godine 2002. zapošljava se u Morningstar Inc., na poziciji analitičara institucionalnih privatnih fondova, a 2004. godine je unapređena u Project Manager-a. U Raiffeisen banku a.d. dolazi u februaru 2006. godine na mesto rukovodioca tima za upravljanje imovinom. Od juna 2007. godine je bila zaposlena na funkciji portfolio menadžera u Raiffeisen INVEST a.d. Beograd, Društvu za upravljanje investicionim fondovima.U oktobru 2007. godine prelazi na funkciju direktora Raiffeisen Invest a.d. Beograd Društva za upravljanje investicionim fondovima, a od marta 2011. godine je na poziciji portfolio menadžera. U odsustvu Mr. Jovane Kršikape – Rašajski, portfolio menadžer otvorenog investicionog fonda Raiffeisen CASH je Milan Vukosavljević, br. dozvole 5/0-27-5041/2-08 od 03.09.2008 godine.

Milan Vukosavljević diplomirao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer marketing. Od 2004. godine bio je zaposlen u kompaniji Intereuropa a.d. Beograd - delu internacionalne korporacije Intereuropa a.d. Kopar, gde je učestvovao u analizi i proceni investicionih projekata kao i projekata o načinu nastupa kompanije na tržištu Srbije i regiona Balkana i vidovima povećanja tržišnog učešća u tim zemljama. Od avgusta 2006. godine bio je zaposlen u Raiffeisen Banci a.d. Beograd na poziciji saradnika za poslovanje sa pravnim licima, gde je kroz intezivnu saradnju sa različitim Sektorima Banke bio zadužen za podršku domaćim i stranim pravnim licima u tekućem poslovanju. Nakon dobijanja dozvole za obavljanje poslova portfolio menadžera od strane Komisije za hartije od vrednosti, u novembru 2008. godine prelazi u Raiffeisen INVEST ad Beograd Društvo za upravljanje investicionim fondovima. Od marta 2009. godine obavljao je poslove internog kontrolora Društva, a od novembra 2012. godine obavlja poslove porfolio menadžera.

Dokumenta