mapa | kontakt | početna |

KomBank NOVČANI FOND

Investicioni fondovi | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine

KomBank INVEST a.d. Društvo za upravljanje investicionim fondovima | KomBank INVEST a.d. Društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Sre, 07/02/2024

1550.90

Promena

+0.01

Adresa
Kralja Petra 19 11000 Beograd E-mail: info@kombankinvest.com
Kontakt
+381(0)11/330-8159 +381(0)11/330-8160
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan +0.01
1 nedelja +0.10
1 mesec +0.47
3 meseca +1.33
6 meseci +2.59
1 godina +5.12
od osnivanja +55.09
-2024 +0.54
2024 Q1 +0.54
+2023 +4.74
+2022 +2.78
+2021 +1.32
+2020 +1.43
+2019 +2.45
+2018 +3.37
+2017 +4.06
+2016 +4.57
+2015 +6.90
+2014 +8.29
+2013 +4.52

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Sre, 10/07/2013
Starost fonda 4031 dana
Naknade
Min. ulog  
Ulazna
Izlazna
Upravljačka

Investicioni cilj

Primarni investicioni cilj Društva za upravljanje sastoji se u tome da svojom profesionalnošću omogući članovima Fonda da uz preuzimanje umerenog rizika ostvare visoke stope prinosa na sredstva uložena na duži vremenski period.

Investiciona politika

Investiciona politika predstavlja akt kojim se definiše način ulaganja sredstava, strategije upravljanja i kontrola portfolia investicionog fonda u svrhu postizanja definisanog investicionog cilja.

Investiciona politika sprovodi se primenom osnovnih načela investiranja u hartije od vrednosti a to su:

  • Načelo sigurnosti
  • Načelo diversifikacije
  • Načelo likvidnosti

Primenom investicione politike omogućava se optimalna alokacija novčanih sredstava po vrstama i količini hartija od vrednosti u cilju postizanja visokih stopa prinosa uz preuzimanje umerenih rizika.

Portfolio menadžer

Predrag Pavićević, portfolio menadžer

Portfolio menadžer fonda je Predrag Pavićević, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i dugogodišnjim iskustvom u finansijskom sektoru. Rukovodio je odeljenjem kontrole sektora sredstava u Hypo Alpe Adria banci. Licencu i dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje poslova portfolio menadžera broj P-7-2-1/06 dobio je 24.04.2008.godine. Od 2008.godine, aktivno upravlja imovinom investicionih i penzionih fondova različitih struktura na teritoriji Republike Srbije. Upravljao je investicionim fondovima Delta Investments-a, Hypo Alpe Adria banke i Ilirika Investments.

Dokumenta

Formulari