mapa | kontakt | početna |

|


Danas

0.00

Promena

-.--

Adresa
Kontakt
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan -.--
1 nedelja -.--
1 mesec -.--
3 meseca -.--
6 meseci -.--
1 godina -.--
od osnivanja -.--

Osnovni podaci

Tip
Vrsta
Početak rada Danas
Starost fonda 18692 dana
Naknade
Min. ulog  
Ulazna
Izlazna
Upravljačka

Investicioni cilj

Osnovni investicioni cilj Eurizon Balanced Fonda je umereni i stabilan rast imovine u dužem vremenskom periodu uz što je moguće veću zaštitu uložene imovine, srednji rizik investiranja i obezbeđenje adekvatne likvidnosti. Imovina investicionog fonda će se ulagati u skladu sa ograničenjima ulaganja definisanim u Zakonu o investicionim fondovima i Pravilniku o investicionim fondovima (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 15/2009, 76/2009 i 41/2011). To podrazumeva uravnoteženu strukturu ulaganja sa maksimalnom zastupljenošću akcija (vlasničkih hartija od vrednosti) i drugih oblika ulaganja sa akcijama u svojoj osnovi od 50%. U zavisnosti od tržišnih kretanja (stanja na svetskim tržištima kapitala) i budućih očekivanja, odnosno prognoza, imovina investicionog fonda će se ulagati više u akcije (vlasničke hartije od vrednosti), odnosno obveznice i novčane depozite, uvek vodeći računa o zaštiti interesa članova fonda i do maksimalne zastupljenosti akcija (vlasničkih hartija od vrednosti) od 50%. Ulaganje imovine investicionih fondova u akcije i oblike ulaganja sa akcijama u svojoj osnovi (npr. akcijski investicioni fondovi) dominantno će se vršiti u inostranstvu u akcije i investicione fondove sa sedištem u državama članicama EU i OECD. Imovina investicionog fonda će dominanto biti ulagana u imovinu izraženu u evrima.

Investiciona politika

Investicionu politiku utvrđuje Upravni odbor Društva za upravljanje. Investiciona politika Fonda teži ka optimizaciji portfolia u smislu uravnoteženog ulaganja u akcije i obveznice gde će se izloženost imovine fonda akcijama, odnosno obveznicama određivati u zavisnosti od kretanja na svetskim tržištima kapitala i budućim očekivanjima, a u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije. Investicione odluke donose se saglasno Zakonu, Pravilniku i investicionoj politici u skladu sa Prospektom Fonda. Investicione odluke donosi i operativno sprovodi Portfolio menadžer Fonda, koji za svoj rad odgovara Direktoru Društva. Imovina otvorenog investicionog fonda Eurizon Balanced Fond će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

  • Ulaganje najmanje 85% imovine fonda u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti
  • Ulaganje u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite najmanje 35% i najviše 65% vrednosti imovine fonda.
  • Ulaganje najviše 50% imovine fonda u akcije i oblike imovine sa akcijama u svojoj osnovi (otvorene investicione fondove i akcije investicionih fondova sa akcijama u svojoj osnovi i sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a kojima se trguje na organizovanom tržištu)
  • Ulaganje maksimalno 65% imovine fonda u akcije investicionih fondova sa obveznicama i drugim dužničkim hartijama od vrednosti u svojoj osnovi sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a kojima se trguje na organizovanom tržištu
  • Ulaganje u otvorene investicione fondove kojima ne upravlja Društvo maksimalno 15% imovine fonda
  • Ulaganje u vlasničke hartije od vrednosti pretežno u inostranstvo (putem investicija u pojedinačne akcije koje izdaju akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU i OECD-a, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama ili putem investicija u otvorene investicione fondove, kao i akcije investicionih fondova sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a kojima se trguje na organizovanom tržištu
  • Ulaganje u novčane depozite u Srbiji maksimalno 15% imovine fond
  • Ulaganje u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju NBS, Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike, međunarodne finansijske institucije, države članice EU, OECD-a, susedne države kojima se trguje na organizovanim tržištima, kao i korporativne obveznice domaćih i stranih pravnih lica (sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a i susednim državama) kojima se trguje na organizovanom tržištu
  • Ulaganje imovine fonda dominantno u imovinu izraženu u evrima

U uslovima poremećaja na finansijskom tržištu, najmanje 70% imovine balansiranog fonda mora biti uloženo u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti prethodno navedenim, s tim da ulaganje u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni veće od 75% imovine fonda.

Portfolio menadžer

Miloš Simić

Diplomirao je 2002. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poseduje licencu brokera od 2003. i licencu portfolio menadžera od 2008. godine, izdate od strane Komisije za hartije od vrednosti. Od februara 2007. godine bio je zaposlen u Banca Intesa Beograd u Sektoru trezora na poslovima dilera stranim valutama, dilera dužničkim hartijama od vrednosti za račun banke i brokera u Službi za brokersko-dilerske poslove. Pre zaposlenja u Banca Intesi iskustvo u radu sa hartijama od vrednosti sticao je radeći kao broker i diler u Sektoru trezorskih poslova EFG Eurobank štedionice u periodu jun 2004. - februar 2007. godine, kao i u brokersko-dilerskom društvu Multibroker a.d. u periodu od juna 2002. do juna 2004. godine. Od oktobra 2009. godine zaposlen kao Portfolio menadžer u Eurizon Capital.

Tokom svog dosadašnjeg radnog iskustva učestvovao je u trgovanju stranim valutama, akcijama, obveznicama, trezorskim zapisima, repo aukcijama, analizi kompanija, tržišta i industrija.