mapa | kontakt | početna |

|


Sre, 13/11/2013

297.54

Promena

-0.31

Adresa
Kontakt
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan -0.31
1 nedelja -0.25
1 mesec -.--
3 meseca -5.31
6 meseci -10.46
1 godina -8.79
od osnivanja -70.25
+2013 -11.09
+2012 -5.54
+2011 -20.83
+2010 +10.24
+2009 -8.92
+2008 -55.55
+2007 +0.27

Osnovni podaci

Tip
Vrsta
Početak rada Danas
Starost fonda 18315 dana
Naknade
Min. ulog  
Ulazna
Izlazna
Upravljačka

Investicioni cilj

Investicioni cilj ILIRIKA GLOBAL, otvorenog investicionog fonda, je ostvarivanje visoke stope prinosa u dugom roku, odnosno rast vrednosti imovine Fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.

Investiciona politika

Najveći deo portfolija biće plasiran u tržišta EU, OECD i perspektivna tržišta u razvoju u skladu sa zakonom. Navedenom strategijom biće omogućena geografska diversifikacija ulaganja i po tom osnovu disperzija rizika karakterističnog za ulaganje u akcije.

Pri alokaciji ulaganja po pojedinim tržištima, odnosno državama, u obzir će biti uzeti dugoročni potencijal rasta BDP-a i makroekonomska stabilnost, kao i razvoj tržišta kapitala (institucionalni kapacitet i pravna regulativa na tržištu kapitala, stepen likvidnosti tržišta, nivo volatilnosti i očekivanih stopa prinosa). Prilikom svakog ulaganja biće analiziran potencijal rasta i razvoja privredne grane, odnosno pojedinih sektora, analiza konkurencije, kao i analiza same kompanije, pre svega kroz mogućnost ostvarivanja i održanja dugoročne komparativne prednosti preduzeća. Kao dodatni kriterijum pri donošenju investicionih odluka biće korišćen kvalitet korporativnog upravljanja, odnosno transparentnost u radu menadžmenta i briga o manjinskim akcionarima.

Društvo će ulagati prikupljena sredstva na finansijskim tržištima tako da za ulagače ostvari maksimalan prinos za dati nivo rizika, uz poštovanje načela sigurnosti, likvidnosti i načela disperzije rizika. Sva imovina fonda ulagaće se u svrhu ostvarivanja navedenog investicionog cilja u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Portfolio menadžer

OBAVEŠTENJE

Od 1.avgusta 2014.godine posao portfolio menadžera umesto Ivana Jovanovića obavljaće Aleksandra Pajić, broj dozvole 5/0-27-4352/4-11.

Struktura imovine fonda

 

Struktura imovine fonda na dan 30.09.2010.

 
 

Sektorska struktura portfolia na dan 30.09.2010.

Geografska struktura imovine%
Srbija45,2%
SAD11,7%
Turska11,4%
Poljska7,8%
Francuska7,2%
Češka6,2%
 Rumunija 2,6%
 Hrvatska 2,5%
 V. Britanija2,2%
 Slovenija 1,7%
Mađarska4,6%

(Izvor: Mesečni izveštaj Ilirika Global na dan 30.10.2010 )