mapa | kontakt | početna |

Generali Basic

Penzioni fondovi | Dobrovoljni penzijski fond

Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom GENERALI Beograd | Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom GENERALI Beograd web


Pon, 22/07/2024

3564.09

Promena

+0.33

Adresa
Vladimira Popovica 8 11070 Novi Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 20 11 764
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan +0.33
1 nedelja +0.35
1 mesec +1.59
3 meseca +2.64
6 meseci +6.25
1 godina +7.70
od osnivanja +256.41
-2024 +6.52
2024 Q3 +0.98
2024 Q2 +2.12
2024 Q1 +3.29
+2023 +7.50
+2022 -2.41
+2021 -0.11
+2020 +0.69
+2019 +9.14
+2018 +6.56
+2017 +4.68
+2016 +10.92
+2015 +18.84
+2014 +12.64
+2013 +10.54
+2012 +12.67
+2011 +5.19
+2010 +9.26
+2009 +15.23
+2008 -10.15
+2007 +12.22
+2006 +5.49

Osnovni podaci

Tip Penzioni fondovi
Vrsta Dobrovoljni penzijski fond
Početak rada Sre, 15/11/2006
Starost fonda 6460 dana
Naknade
Min. ulog 1000,00
Ulazna 2.8%
Izlazna
Upravljačka do 2%

Investiciona politika

Akcionarsko društvo za upravljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom DELTA GENERALI Beograd nastojaće da upravljanjem sredstvima Fonda članovima Fonda obezbedi dugoročnu sigurnost, zaštitu od mogućeg slabljenja dinara u odnosu na inostrane valute i optimalni rast u odnosu na preuzeti rizik.

Politika investiranja sredstava Fonda je izrazito konzervativna i kod ulaganja se prvenstveno vodi računa o sigurnosti imovine Fonda, a potom o profitabilnosti ulaganja. Investicione odluke donose se na osnovu fundamentalnih i tehničkih analiza kao i analiza rizika pojedinačnih vrednosti i celokupnog portfolia.

Imovina Fonda ulaže se sa ciljem povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda, a u skladu sa sledećim načelima:

  1. načelo sigurnosti imovine Fonda (u strukturi portfolia Fonda nalaze se hartije od vrednosti izdavalaca sa visokim kreditnim rejtingom);
  2. načelo diversifikacije portfolia (u strukturi portfolia Fonda nalaze se hartije od vrednosti koje se razlikuju prema vrsti i izdavaocima, kao i prema drugim obeležjima);
  3. načelo održavanja odgovarajuće likvidnosti (u strukturi portfolia Fonda nalaze se hartije od vrednosti koje je moguće brzo i efikasno kupiti i prodati po relativno ujednačenoj i stabilnoj ceni).

Investicioni cilj

Investicioni cilj fonda je adekvatno upravljanje sredstvima na način koji obezbeđuje njegovim članovima dugoročnu sigurnost, zaštitu od mogućeg slabljenja dinara i optimalni rast u odnosu na preuzeti rizik. Kod ulaganja se prvenstveno vodi računa o sigurnosti imovine fonda, a potom o profitabilnosti ulaganja. Investicione odluke donose se na osnovu fundamentalnih odluka kao i analiza rizika pojedinačnih instrumenata i celokupnog portfelja. Investicione odluke donose se na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih analiza tržišta kapitala, saglasno načelima ulaganja imovine dobrovoljnog penzijskog fonda kroz godišnje strategije investiranja.

Portfolio menadžer

Darko Marković, portfolio menadžer

Karijeru u finansijskom sektoru je započeo u avgustu 2011. godine u kompanijama Delta Generali Osiguranje i Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Delta Generali. Bio je zadužen za praćenje finansijskih rizika, razvoj modela za upravljanje i merenje tržišnih rizika (Vrednost pod rizikom), izračunavanje i simuliranje različitih scenario analiza i stresnih scenarija na portfolijima, benčmarking, vrednovanje hartija od vrednosti i sprovođenje drugih analiza finansijskih tržišta za investiranje i procenu finansijskih rizika.

Od februara 2013. godine je zadužen i za identifikaciju, razvoj modela VaR i merenje negativnih efekata finansijskih rizika i u kompaniji Delta Generali Reosiguranje.U periodu 2010 – 2011 godine bio je angažovan na izvođenju vežbi u toku letnjeg semestra na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na predmetima Ekonomika preduzeća i Međunarodna ekonomija. Na predmetu Međunarodna ekonomija bio je angažovan i u toku letnjeg semestra 2012. godine.Od septembra 2014. godine je na poziciji portfolio menadžera.

Poseduje licencu portfolio menadžera koju je izdala Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije, a takođe je kandidat za drugi nivo u CFA programu u organizaciji CFAI i drugi nivo u FRM programu u organizaciji GARP.Rodjen je 1985. godine u Požarevcu, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na kome je upisao i master studije u okviru međunarodnog mastera iz kvantitativnih finansija (IMQF). Kao autor/koautor objavio je i nekoliko stručnih tekstova iz ekonomije u domaćim publikacijama.