mapa | kontakt | početna |

ILIRIKA Cash Dinar

Investicioni fondovi | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine

Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Čet, 25/11/2021

2005.65

Promena

0.00

Adresa
Knez Mihailova 11-15/V 11000 Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 330 1000
Fax: +381 11 330 1050
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan 0.00
1 nedelja +0.00
1 mesec -0.01
3 meseca -0.13
6 meseci -0.00
1 godina +62.53
od osnivanja +100.57
-2021 +62.53
2021 Q4 -0.10
2021 Q3 +0.06
2021 Q2 +62.58
+2019 -36.80
+2018 +2.78
+2017 +6.31
+2016 +3.75
+2015 +6.07
+2014 +7.82
+2013 +9.76
+2012 +10.99
+2011 +12.15
+2010 +9.06
+2009 -0.02
+2008 +0.14

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Pet, 20/11/2009
Starost fonda 4389 dana
Naknade
Min. ulog 1 IJ
Ulazna 0,00 - 1,00%
Izlazna 0,00%
Upravljačka 1,00% godišnje

Investicioni cilj

Osnovni ciljevi investicione politike otvorenog investicionog fonda Ilirika CASH su:

  • siguran plasman prikupljenihsredstva u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija, odnosno Narodna banka Srbije, kao i druge instrumente tržišta novca koji su denominirani u RSD. Ilirika CASH Fond isključivo investira u instrumente denominirane u RSD kako bi se izbegla bilo kakva izloženost deviznom riziku, i fluktuacija vrednosti invesitcione jedinice sa tim u vezi.
  • održavanje visokog stepena likvidnosti uloga članova Fonda, jer su članovima Fonda sredstva svakodnevno dostupna za povlačenje na T+1.
Osnovni investicioni cilj Erste CASH Fonda je ostvarenje stope prinosa koja kontinuirano prati kretanje referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, kao glavnog benchmark-a za ovaj fond.

Investiciona politika

Investiciona politika Ilirika CASH fonda će biti usmerena ka pretežnom ulaganju u instrumente tržišta novca, odnosno novčane depozite, denominirane u RSD, s obzirom da je u pitanju novcani fond,cija je vrednost investicione jedinice izražena u RSD.

Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda.

Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfoliom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se sledećih načela investiranja:

  1. načela sigurnosti imovine fonda;
  2. načela diversifikacije portfolija;
  3. načela održavanja odgovarajuće likvidnosti;
  4. načela kontrole i smanjenja rizika.

Portfolio menadžer

OBAVEŠTENJE

Od 1.avgusta 2014.godine posao portfolio menadžera umesto Ivana Jovanovića obavljaće Aleksandra Pajić, broj dozvole 5/0-27-4352/4-11.

Dokumenta

Formulari