mapa | kontakt | početna |

Ilirika ProActive

Investicioni fondovi | Otvoreni fond rasta vrednosti imovine

Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Ned, 06/06/2021

674.99

Promena

-0.02

Adresa
Knez Mihailova 11-15/V 11000 Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 330 1000
Fax: +381 11 330 1050
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan -0.02
1 nedelja +1.08
1 mesec +3.83
3 meseca +21.98
6 meseci +21.98
1 godina +21.98
od osnivanja -32.50
+2021 +21.98
+2017 -0.34
+2016 +15.51
+2015 +6.00
+2014 +9.74
+2013 +9.00
+2012 +3.19
+2011 -5.64
+2010 +7.99
+2009 -22.80
+2008 -54.64
+2007 +2.72

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond rasta vrednosti imovine
Početak rada Pet, 04/05/2007
Starost fonda 6226 dana
Naknade
Min. ulog Jedna IJ + naknade
Ulazna 3.0%
(max. 49000 din)
Izlazna 0.0%
Upravljačka 2.9220%

Investiciona politika

Investiciona politika predstavlja zbir različitih ekonomskih, investicionih i administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povedanja ukupnog prinosa u korist članova fonda, a u skladu sa slededim načelima:
  • načelo sigurnosti imovine fonda (u strukturi portfolija fonda nalaze se hartije od vrednosti izdavalaca sa adekvatnim kreditnim rejtingom);
  • načelo diversifikacije portfolija (u strukturi portfolija fonda nalaze se hartije od vrednosti koje se razlikuju prema vrsti i izdavaocima, kao i prema drugim obeležjima);
  • načelo održavanja odgovarajude likvidnosti (u strukturi portfolija fonda nalaze se hartije od vrednosti koje je mogude brzo i efikasno kupiti i prodati po relativno ujednačenoj i stabilnoj ceni).

Portfolio menadžer

Vladimir Drašković

Vladimir Drašković, CFA je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer bankarstvo, finansije i osiguranje. Radno iskustvo sticao je u Narodnoj banci Srbije od 2005. do 2008. godine u Odeljenju za upravljanje deviznim rezervama na poslovima portfolio menadžmenta, odnosno investiranja deviznih rezervi sa akcentom na tržišta novca, valuta, obveznica, makroekonomsku i analizu kretanja na globalnim finansijskim tržištima. Teorijske koncepte i praktične primene istih iz oblasti portfolio menadžmenta, upravljanja rizicima, trgovanja hartijama od vrednosti, trgovanja valutama i poslovima na tržištu novca imao je prilike da usavrši na brojnim seminarima, stručnim usavršavanjima i praksi u nekim od vodećih svetskih banaka i kompanija za upravljanje imovinom. Položio je sva tri nivoa prestižnog ispita u organizaciji CFA Instituta neophodnog za sticanje CFA zvanja. Drašković se pridružio timu FIMA Investa početkom 2008. godine i upravlja ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd, prvim zatvorenim investicionim fondom u Srbiji, a odlukom Upravnog odbora Društva br.1852 od 09.11.2009. godine i OIF FIMA ProActive.

Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije je rešenjem br. 5/0-35-887/5-12 od 16.05.2012. godine dala saglasnost na Izmene Ugovora o organizovanju br. 148/I od 30.03.2012. godine i Statut br. 147/I od 30.03.2012. godine Društva za upravljanje investicionim fondovima “FIMA Invest”a.d. Beograd.

Struktura ulaganja

 

Struktura portfelja na dan 31.12.2007.

Izdavalac

% Portfelja FIMA ProActive

Rudnik a.d. Rudnik

7.00%

Montinvest a.d. Beograd

5.69%

Čačanska banka a.d. Čačak

5.30%

Centroproizvod a.d. Beograd

4.78%

Vital a.d. Vrbas

4.50%

AIK Banka a.d. Niš

3.82%

Carnex a.d. Vrbas

3.78%

Sloga a.d. Novi Pazar

3.69%

BB Minaqua a.d. Novi Sad

3.63%

Soja Protein a.d. Bečej

3.54%

(Izvor: Poslovanje Fima Proactive u 2007. godini, stanje na dan 31.12.2007.)